generalforsamling i DUDS, 16-04-2009

Referat fra DUDS Generalforsamling afholdt 16.04.2009 i Århus
 1. Valg af dirigent

Torben Lorentzen blev valgt

 1. Forelæggelse af formandens beretning

Lars Bolvig havde i forvejen udsendt en skriftlig beretning (se nedenfor), denne blev uddybet specielt mhp uddannelse som er en stor udfordring for DUDS idet flere og flere klinikere ønsker at ultralydskanne. DUDS vil via uddannelsesudvalget skabe rammerne for dette.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Torben Lorentzen fremlagde det reviderede regnskab for DUDS og HHH Fond (se nedenfor)

 1. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet øget fra 400 til 450.- kr. pr. år pga. stigende pris på Ultraschall

Vedtaget

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Ulrich Fredberg har været sekretær i 2+2

år, og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Erik Sloth som nyt

bestyrelsesmedlem og sekretær

Vedtaget

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Radiograf Kalle er på valg efter 2 år. Han

er villig til genvalg

Vedtaget

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen. Kikke Hagen er på valg efter 2 år.

Hun er villig til genvalg

Vedtaget

 1. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg

af Nicolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund.

Vedtaget

 1. Ændring i DUDS-lovene (vedtægter, se nedenfor),

Vedtaget, ændringerne skal dog (i henhold til vedtægterne) op på endnu en generalforsamling før den endelige vedtagelse

 1. EFSUMB, Christian Nolsøe (ej fremmødt).
 2. WFUMB, Søren Hancke (ej fremmødt)
 3. Danske Sonografer, Kalle (ej fremmødt)
 4. Eventuelt

Ulrich Fredberg blev takket for sine 4 år som sekretær i DUDS.

         DUDS har nedsat et udvalg til at se nærmere på dokumentation af ultralydskanninger, Søren Torp-Pedersen er formand for dette udvalg.


Formandens beretning

 

Først og fremmest vil jeg gerne takke bestyrelsen for det flotte arbejde der er lavet gennem 2008.

DUDS bladet har fået et løft på lay-out siden takket være vores nye redaktør Mette Marklunds store indsats. Vi har diskuteret en del om muligheden for en elektronisk version af DUDS bladet.

Ulrich Fredberg forlader bestyrelsen efter 4 år som sekretær og vi takker for det gode og konstruktive samarbejde.

Christian Nolsøe har ydet en stor indsats som næstkommende formand for EFSUMB og med forberedelserne til EUROSON 2010 i København.

Vi har i årets løb beskæftiget os en del med uddannelse og kvalitetssikring indenfor ultralydområdet.

Mange klinikere ønsker at anvende ultralyd som redskab i deres daglige kliniske arbejde og fordelene ved dette er indlysende. Uddannelse er imidlertid en vigtig del af kvalitetssikringen. EFSUMB har regler for en del af specialerne; men mange klinikere mener, at disse regler er for omfattende til det ”de skal bruge ultralyd til”. ”Guidelines for minimum training” starter med et Level 1 (laveste niveau). Der er ønsker om at indfører et ”Level ½” eller ”Intro-level”, som også skal give tilladelse til at anvende ultralyd på et niveau, der er acceptabelt, for at få DUDS´s anerkendelse.

DUDS´s kursusudvalg arbejder videre med problematikken i samarbejde med interesserede klinikere (ildsjæle).

DUDS har i 2008 lavet retningslinierne for Muskuloskeletal Ultralyd-kompetencer for EFSUMB.

Foreningen af Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med DUDS lavet et specialkursus som passer til fysioterapeuternes behov. Det gælder, ligesom for andre ikke-læger, at de enten arbejder under lægelig supervision eller foretager ”målinger”.

Der venter mange spændende opgaver i det kommende år. Blot et eksempel: Kan ultralyd også kvalitetssikres ved billeddokumentation?

 

Lars Bolvig

Formand for DUDS

 

Elektronisk udsendelse af DUDS-meddelelser

DUDS vil i fremtiden gerne kunne benytte sig af muligheden af elektronisk kommunikation med medlemmerne i form af e-mail via lægeforeningens medlemsregistrering.

Vi vil derfor opfordre dig til at kontrollere at du har en fungerende e-mail-adresse registreret hos lægeforeningen:

* Hvis du har en fungerende dadlnet.dk adresse er alt formentlig ok

* På www.læger.dk kan du

-logge ind på ”Mit Læger.dk” og kontrollere/ændre din e-mail adresse

-benytte linket ”Mailløsninger fra Lægeforeningen” med svar på spørgsmål

* Du kan angive den ønskede e-mail adresse til Dragan Ostojic, lægeforeningens    registreringsdatabase, tlf 35448374, do@dadl.dk


Ændring i DUDS-lovene

Bestyrelsen har ønsket om at ændre/modernisere DUDS lovene, det gælder paragrafferne 5, 7 og 9. De nuværende/eksisterende love kan ses på duds-hjemmesiden, hvor der tillige kan ses en korrekturversion af ændringerne.

DUDS lovene efter ændringerne bliver som følger:

 • 1 Selskabets navn er Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (The Danish Society of Diagnostic Ultrasound).
 • 2 Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt på det ultralyddiagnostiske område.
 • 3 Selskabet er en kontingentforening og medlemmerne af foreningen hæfter således ikke for foreningens kreditorer, som kan fyldestgøre sig i foreningsformuen.
 • 4 Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab, European Federation for Societies of Ultrasound in Medicine and Biology og World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology.
 • 5 Selskabet omfatter følgende medlemmer:
  ordinære medlemmer
  udenlandske medlemmer
  æresmedlemmer
  firmamedlemmer

Som ordinært medlem kan optages enhver, der ved sin virksomhed medvirker til selskabets formål.
Ordinære lægelige medlemmer er tillige medlemmer af Dansk Medicinsk Selskab.
Ordinære medlemmer kan optages efter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.
Udenlandske medlemmer kan optages efter forslag af bestyrelsen. Æresmedlemmer kan udpeges og optages efter forslag af en enig bestyrelse. Firmaer kan optages som firmamedlemmer og dermed lade sig repræsentere ved selskabets møder ved medarbejdere, der også kan få lejlighed til demonstration af tekniske nyheder og lignende. Firmaers medarbejdere kan ikke optages som ordinære medlemmer.
Hvert medlem råder over én stemme ved generalforsamlinger.
Medlemskab gælder for kalenderåret.
Selskabet kan – efter forslag fra bestyrelsen – under særlige omstændigheder tilstå ordinære medlemmer kontingentfrihed.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Et medlem kan udelukkes af selskabet ved skriftlig hemmelig urafstemning besluttet ved generalforsamling. Til udelukkelse kræves 2/3 majoritet.

 • 6 Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges blandt de ordinære medlemmer ved den ordinære generalforsamling og fungerer fra den følgende 1. juni. Bestyrelsen består af 6 personer: Formanden, næstkommende formand, umiddelbart afgået formand, sekretær, kasserer og medlem uden portefølje. Som observatør ved bestyrelsesmøderne deltager redaktørerne af foreningens blad og hjemmeside. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemning tæller formandens stemme dobbelt. Formanden vælges for en samlet funktionstid af 6 år: To år som næstkommende formand, 2 år som formand, og 2 år som umiddelbart afgået formand. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst to år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem af den siddende bestyrelse umiddelbart vælges til formand, som ovenfor beskrevet. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant, samt en suppleant til bestyrelsen, som kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Genvalg kan finde sted.
 • 7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne. Medlemmerne skal umiddelbart orienteres om udvalgenes sammensætning og kommissorium.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Medicinsk Selskab og European Federation of Societies for of Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Repræsentanterne udpeges for en periode på 4 år ad gangen.

 • 8 Der afholdes mindst ét videnskabeligt møde om året
 • 9 Ordinær generalforsamling afholdes i perioden marts – april. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller gennem denne, når mindst 5 ordinære medlemmer forlanger det skriftligt og samtidig angiver forhandlingsemnet.

Alle generalforsamlinger skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan foretages skriftligt (pr brev) eller elektronisk. Ved elektroniske indkaldelse skal dagsorden opslås på foreningens hjemmeside samt udsendes til medlemmer (hvis e-mail-adresse er registreret i lægeforeningens medlemsregistreringsdatabase) som e-mail.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

På generalforsamlingen og ved urafstemning har kun ordinære medlemmer stemmeret. I spørgsmål vedrørende Dansk Medicinsk Selskab har kun lægelige medlemmer stemmeret.

Afstemningen foretages skriftligt og hemmeligt, hvis blot et af de ordinære medlemmer forlanger det. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er anført i lovene. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Enkeltspørgsmål kan af bestyrelsen eller af generalforsamlingen henvises til afgørelse ved urafstemning.

Ved urafstemning kræves simpelt flertal.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

2 Forelæggelse af formandens beretning

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 2. Fastlæggelse af kontingentets størrelse for det følgende år.
 3. Valg af bestyrelsesformand (normalt hvert andet år)
 4. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 6. Eventuelt
 • 10 Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at forslag til lovændringer skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indkaldelse.

Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets ordinære medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, skal spørgsmålet sendes til skriftlig urafstemning eller udsættes til en følgende generalforsamling. I begge tilfælde træffes beslutningen ved simpel stemmeflerhed.

 • 11 Selskabets opløsning kan kun vedtages ved skriftlig urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer og kun med mindst 2/3 majoritet for opløsning.

 

DUDS regnskab 2008
Indtægter subtotal total
kontingent 485 betalende 194.070
kurser og kongresser 24.800
sponsorater 10.000
GE annonce i medlemsblad 10.000
Indtægter i alt 228.870
Udgifter
bestyrelsesmøder 13.160
DUDS møder 2.601
efteråesmøde 07, forplejning 2.601
EFSUMB møder 3.783
HHH Lecture, Nis Nørgård 3.783
EFSUMB medlemsgebyr 573 medlemmer á 8 Eur, 4584 Eur 34.287 34.287
UMB abonnement, Thieme 121.145
4 stk (2007), eur 115,76 894
557 stk, eur 16.119,58 120.251
DUDS medlemsblad 46.642
hjemmeside og internet 1.629
rejselegater 4.505
sekretær 665
div bankudgifter 743
Udgifter i alt 229.160
 
Resultat -290
formueforhold
formue pr 31.12.2007 842765
ikke-realis. kurstab akt inv 127297
årets resultat -290
udbytte af inv forening 29100
renter bankkonto 23803
formue pr 31.12.2008 768081
bankkonto pr 31.12.2008 698014
værdipapirdepot 31.12.08 70067

 

 

HHH fond regnskab
2008
indtægter 0
udgifter
donationer 43.500
årets resultat -43.500
formueforhold
formue pr 31.12.2007 85.331
 
renter og udbytte 2.591
årets resultat -43.500
formue pr 31.12.2008 44.422
afstemt pr 31.12.2008

 

april 17, 2009