generalforsamling i DUDS, 20-04-2005

30 medlemmer var mødt op til det videnskabeligeÅrsmøde og den efterfølgende generalsforsamling
 1. Dirigent: Niels Juul blev valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovformeligt indkaldt.
 2. Beretning: Christian Nolsøe henviste til den  skriftlige formandsberetning, som er udsendt i Medlemsblad nr.2 2005. Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.
 3. Regnskab:Jens Hillingsø fremlagde det reviderede regnskab, som er vedlagt referatet. Regnskabet blev godkendt.
 4. Budget: Jens Hillingsø fremlagde budget for 2005. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. Nikolaj Borg Mogensen gjorde opmærksom på at der muligvis er en dobbeltkontering af mellemværende mellem HHH fond og DUDS. Jens Hillingsøe ser nærmere på forholdet og korrigerer hvis nødvendigt. Budgettet blev vedtaget.
 5. Kontingent fastsættelse: Uændret 300 kr. vedtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Sygeplejerske Vibeke Dabelsteen, som har siddet i 2 år stiller op til genvalg. Bestyrelsen foreslår læge Ulrich Fredberg som nyt bestyrelsesmedlem , da Agnete Vedsted-Jacobsen har forladt bestyrelsen i løbet af valgperioden. De blev valgt uden modkandidater.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen som revisor og Birthe Højlund Bech som revisorsuppleant. De blev valgt uden modkandidater.
 8. Orientering fra EFSUMB: Michael Bachmann, som er DUDS delegerede orienterede om mulighederne for afholdelse af den EUROSON kongres i København i 2009 eller 2010. Niels Juul orienterede om ”Publication Committe”, som holdt møde her dagen før og om ”Safety Committe”og opfordrede interesserede til at melde sig.
 9. Orientering fra WFUMB: Søren Hancke gav en grundig gemmengang af WFUMB´s opbygning , funktion og ydelser.Der er 6 medlemmer (de regionale ultralydsammenslutninger i hhv. Asien, Europa, Latinamerika, Nordamerika, Australien og Afrika) med i alt ca. 50.000 medlemmer.
 10. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer: Vibeke Dabelsteen refererer fra  indkaldte møde i HB-salen dd. Fremmødet var ikke stort, men vi havde et godt og konstruktivt møde.
  Vi besluttede, at arrangere et møde den 27 oktober, dagen før DUDS´s  efterårsmøde i Århus.  Der vil være flere indlæg fra sonografer, som for nylig har gennemgået en uddannelse i ultralyd. Vi skal snakke om hvilke muligheder vi har for øjeblikket og hvilke ønsker vi har for fremtiden –  for en dansk ultralyduddannelse ( for ikke læger ).Der bliver yderligere orientering via DUDS hjemmeside. Vi vil også gerne opdatere Sammenslutningens medlemmer.
 11. Indkomne forslag: Ingen emner eller spørgsmål.
 12. Evt. : Ulrich Fredberg takkede for valget.Til sidst takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden.Referent: Vibeke Dabelsteen
april 20, 2005