Selskabet blev stiftet 1. Februar 1974.

Tidligere bestyrelser fra 1974 kan ses her

En oversigt over disputatser og Ph.d.-afhandlinger om ultralyd indtil 2016 kan ses her

Oversigt over Hans Henrik Holm Lectures her

Historiske dokumenter skannet i anledning af DUDS 40 års jubilæum:
Stiftende generalforsamling – referat her
Stiftende generalforsamling – foto
her
Anmodning om optagelse i Dansk Medicinsk Selskab her
Dansk sprognævn om korrekt stavning af ultralyd(s)diagnostik her


I 1984 i anledning af 10-års jubilæet udgav DUDS et festskrift, uddrag heraf kan ses herunder:

Historie

De første forsøg på anvendels af ultralyd i medicinsk diagnostik foregik i slutningen af 40’erne, først og fremmest i Denver, USA. Metoden blev i 50’erne taget op og udviklet inden for speciele områder på enkelte andre centre. Mod slutningen af 60’erne begyndte en kommerciel apparatudvikling, der resulterede i udstyr, som kunne frembringe bistabile scanningsbilleder af en sådan kvalitet, at klinikerne begyndte at at få øjnene op for metodens praktiske anvendelighed. For at stimulere den fortsatte udvikling dannede entusiaster flere steder i verden nationale ultralydselskaber, og i 1973 afholdtes i Rotterdam ultralydverdensselskabets første internationale kongres. Efter denne kongres besluttede danske ultralyddiagnostikere, at tiden var inde til også at fremme ultralydudviklingen herhjemme ved at danne et dansk selskab for ultralydlyddiagnostik.

Der blev holdt afholdt stiftende generealforsamling den 1.2.1974 med 42 deltagere, Det blev besluttet, at Selskabet, hvis navn blev “Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab”, skulle være et videnskabeligt selskab åbent for alle med interesse for medicinsk ultralyd diagnostik – læger og ikke-læger.

Selskavet blev straks tilsluttet “Dansk Medicinsk Selskab”, “European Federation for Societies of Ultrasound in Medicine and Biology” (EFSUMB) og “World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology” (WFUMB).

I de forløbne 10 år har Selskabet søgt at fremme udviklingen af medicinsk ultralyddiagnostik i Danmark ved en række forskellige aktiviteter.

Selskabet har således afholdt 22 videnskabelige møder i forbindelse med hvilke, der har været inviteret ialt 10 ledende ultralydforskere fra hele verden som gæsteforelæsere. Der har endvidere årligt været afholdt uddannelseskursus i teoretisk og praktisk ultralyddiagnostik for interesserede fra Skandinavien. Der har efterhånden været så stor søgning til kurserne, at disse har måttet dubleres.

I Selskabets regie blev i 1978 afholdt First International Conference on Ultrasonically Guided Puncture med 125 deltagere, i 1980 Second International Conference on Ultrasonically Guided Puncture med 150 deltagere og i 1983 Third International Congress on Interventional Ultrasound med 187 deltagere.

Selskabet bestyrelse har gennem årene repræsenteret faget overfor Sundhedsstyrelsen, med hvilken der specielt har været kontakt vedrørende uddannelsesplanlægning og ultralyd fagets indplacering i sundhedsvæsnet. Desuden har Selskabet §14-råd været forespurgt ved besættelse af overlægestillinger med ultralyd som funktionsområde.

Selskabet oprettede i 1979 en Studierejsefond med det formål at give økonomisk støtte til medlemmer, som ved studierejser i udlandet ønsker at hente viden og inspiration til gavn for udviklingen af dansk ultralyddiagnostik. Studierejsefonden har siden udbetalt 125.268,-kr i støtte til medlemmers ophold ved udenlandske ultralydcentre.

DUDS april 1984

 


Status og perskektiver (anno 1984)

I løbet af de seneste år har man kunnet konstatere en overvældende udbredelse af den ultralyddiagnostiske aktivitet i det danske hospitalsvæsen. Det er en udvikling, som hilses velkommen efter mange års bestræbelser på at vinde forståelse for denne undersøgelsesmetodes anvendelighed. Det er imidliertid samtidig en udvikling, der rummer betydelige udannelsesmæssige og organisatoriske problemer, men som også repræsenterer en udfordring for Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.

Selskabet har gennem årene arbejdet for oprettelsen af et selvstændigt speciale i dette fagområde. Det er sket ud fra en forestilling om derigennem bedst at kunne udbrede og udvikle fagområdet. Disse bestræbelser har hidtil ikke vist sig gennemførlige. Samtidig har man måttet konstatere, at ultralyddiagnostik har vundet indpas ved flertallet af landets røntgenafdelinger, ligesom ultralyddiagnostik praktiseres inden for en række andre specialer. I konsekvens heraf har Selskabet i samarbejde med Dansk Selskab for Diagnostisk Radiologi og Sundhedsstyrelsens Specialistnævn truffet principbeslutning om inkorporering af ultralyddiagnostik i den radiologiske speciallægeuddannelse. Arbejdet hermed er ikke tilendebragt. Det vil blive gennemført uden, at det langsigtede mål om oprettelsen af et grenspeciale mistet af syne.

Indplaceringen af ultralyddiagnostik i et etableret fag som diagnostisk radiologi er en vanskelig proces, er stiller store krav om nytænkning. Selskabets bestræbelser har været at sikre en forsvarlig grunduddannelse af fremtidens speciallæger i diagnostisk radiologi. Man har mødt en udbredt forståelse for omfanget af den nødvendige teoretiske og praktiske ultralyduddannelse, men kapacitetsproblemer kan i en overgangsperiode vanskeliggøre den konkrete gennemførelse af Selskabets intentioner. Imidlertid betyder de planlagte ændringer en forbedring i forhold til den nuværende situation, og Selskabet vil i de kommende år ved medvirken til udarbejdelse af vejledende §14-krav og gennem sit §14-råd yderligere søge at tilsikre en sufficient uddannelse for fremtidige udøvere af ultralyddiagnostik i integrerede diagnostiske afdelinger. Samtidig må Selskabets medlemmer arbejde for etableringen af såvel uddannelsesstillinger som faste stillinger med ultralyddiagnostik som eksklusivt funktionsområde og herigennem tilvejebringe det strukturelle grundlag for oprettelsen af et grenspeciale.

Ikke-lægelige personalegrupper har ydet en betydeligindsats ved udførelsen af ultralyddiagnostik i Danmark. Det er med forskellig uddannelsesmæssig baggrund sket på grundlag af et personligt engagement. Også på dette område har Selskabet iværksat bestræbelser på etableringen af en formaliseret uddannelse. Tilknyttet de ultralyddiagnsotiske afdeligner er hovedsagelig sygeplejersker og radiografer. Selaskabet har fundet forståelse herfor hos de pågældende fagorganisationer. Dette arbejde er netop påbegyndt og repræsenterer sammen med gennemførelsen af den lægelige uddannelse Selskabets væsentligste uddannelsesmæssige og organisatoriske opgaver i det kommende tiår.

Selskabet har gennem sin virksomhed bidraget til dansk ultralyddiagnostiks deltagelse i fagets videnskabelige udvikling og været bindeled i international sammenhæng. Det er opgaver, der fortsat må ligge Selskabet og dets medlemmer på sinde. I den forbindelse skal nævnes en fortsættelse af de internationale kongresser om interventionsultralyd og Selskabets bestræbelser på at opnå værtsskab for en verdenskongres i 1991. En række afSelskabets medlemmer har i de forløbne år ydet en betydelig arbejdsindsats, og de fremtidige opgaver kalder på en tilsvarende villighed fra gamle som nye og kommende medlemmer.

DUDS 1984