generalforsamling i DUDS, 28-04-2006

Referat af DUDS generalforsamling d. 28. april 2006. Auditoriet i Zoo, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg.

1/ Valg af dirigent:

Bjørn Skjoldbye valgt som dirigent.

2/ Formandens beretning:

Formanden indledte med at takke for det netop afsluttede årsmøde.

DUDS er en stor forening. Der er pt. 786 medlemmer og sidste år blev der afholdt 14 kurser med 30-70 deltagere på hvert kursus.

Mange klinikere har taget modaliteten til sig.  For at sikre en rimelig kvalitet, har DUDS valgt at lægge sig op af EFSUMB´s guidelines der beskriver, hvilke kompetencer man bør besidde.

DUDS samarbejder nu formelt med Australian Society of Ultrasound in Medicine (ASUM). Den nystiftede forening har navnet CADUCEUS. Christoffer Brunshøj, Ph.d-studerende fra RH har tilbragt en måned i Melbourne.

Formanden gjorde reklame for punkturkongressen, 9.th International Congress on Interventional Ultrasound, som afholdes på Herlev Amtssygehus 12.-14. juni 2006.

3/ Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2005 v/ Jens Hillingsøe:

Det ses af budgettet. Traditionen med at tilbyde kursusdeltagere et års gratis medlemskab af DUDS har været dyrt. Det har kostet mange penge – ikke mindst pga. uddelingen af Ultrashall.

Det er også dyrt at være medlemmer af EFSUMB.

Af ovennævnte grunde har der, samlet set, været store udgifter. Samtidig har der ikke været de store indtægter, hvilket medfører et beskedent underskud på balancen.

Regnskabet er godkendt.

Hans Henrik Holms fond har udbetalt legater for 35.000 kr.

Regnskabet er godkendt.

4/ Budget for 2006:

Der er i øjeblikket 730 betalende medlemmer. Vi forventer at runde 800 medlemmer i løbet af 2006.

5/ *Kontingentfastsættelse:

Bestyrelsen foreslår forhøjet kontingent fra 300 – 400 kr.

Kontingentforhøjelse diskuteres. I nogle kommuner er udgifter til faglige selskaber fradragsberettiget.

DUDS  har altid været et billigt selskab/tillægsselskab. Nogle er bange for at det vil sortere de unge fra. Nogle mener, at fordelene ved at være yngre læge med de legatmuligheder der ligger, er en fordel trods stigningen.

*Afstemning om kontingentforhøjelse:

Kontingentforhøjelsen vedtages med 15 stemmer for og 1 imod.

Budgettet for 2006 er vedtaget.

6/ Valg af bestyrelsesformand:

Christian Nolsøe genvalgt som formand.

7/ Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lars Bolvig genvalgt som næstformand.

Jens Hillingsøe afgår som kasserer efter 4 år.

Som nyt medlem vælges Tri Huu Nguyen.

8/ Valg af revisor og revisorsuppleant:

Nikolaj Borg Mortensen og Birthe Højlund Bech blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.

Tillykke til genvalgte og nye medlemmer. Tak til Jens Hillingsøe for aktiv indsats gennem de sidste 4 år.

9/ Forslag til vedtægtsændring:

Ændringsforslaget kan ses i sidste nummer af DUDS-bladet.

Man ønsker at skabe kontinuitet i bestyrelsen, så der ikke kan ske stor udskiftning på én gang. Der ønskes endvidere en suppleant, da der ofte mangler ekstra ”hænder”. Det er endvidere en fordel at web- og bladredaktøren er med ved møderne. Ændringerne skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Dette kan ske ved efterårsmødet. Dette planlægges.

10/ Nyt fra EFSUMB v/ Michael Bachmann Nielsen:

I 2010 får vi Euroson til Danmark – den skal slås sammen med den 10. punkturkongres.

11/ Nyt fra WFUMB:

Den næstkommende præsident for WFUMB kender en del til dansk ultralyd.

12/ Orientering fra Sammenslutningen af danske sonografer:

De er en lille forening – men fortsætter, trods dette, med at mødes. Næste gang på efterårsmødet. De satser på dialog og uddannelse blandt andet gennem eksterne foredrag. DUDS formand opfordrer til at skabe sonograf-kontakt gennem ASUM.

13/ Indkomne forslag:

Ingen.

14/ Eventuelt:

Der udtaltes ros til Michael Bachmann Nielsen pga. hans grundige arbejde med DUDS-bladet.

Tak til Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen for deres store arbejde med årsmødet i Zoo. Man fornemmede, at det havde været en stor succes.

Dirigenten lukkede mødet og takkede for god ro og orden.

 

april 28, 2006