generalforsamling i DUDS, 19-04-2013

Referat fra
DUDS GENERALFORSAMLING
Fredag den 19.4.2013 kl. 1700
Carlsberg Museum og Business Centre, Valby Langgade 1, 1799 København V

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
Charlotte Strandberg blev valgt
2. Forelæggelse af formandens beretning, Michel Court-Payen.
Beretningen taget til efterretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012.
    Regnskabet blev godkendt
4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt), firmakontingentet fastsættes til samme beløb.
Godkendt
5. Forslag til ændring af vedtægter (anden runde): Bestyrelsen foreslår, at DUDS lovene tilføjes (i § 2) følgende: Selskabet er lægeligt forankret, og formanden for bestyrelsen skal være læge
Godkendt
6. Valg til bestyrelsen:
Erik Sloth fratræder efter 2×2 år. Bestyrelsen foreslår Thomas Fichtner Bendtsen, Speciallæge i anæstesiologi, ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Århus Sygehus.
Helle Vibeke Hansen og Hanne Sønder Grossjohann har begge siddet 2 år i bestyrelsen og accepterer genvalg for en ny 2 års periode.
Godkendt
7. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nicolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund.
      Godkendt
8. Eventuelt
      Intet til dette punkt

 

april 19, 2013