Generalforsamling i DUDS, 24-01-2018

Referat DUDS Generalforsamling d. 24. januar 2018

Referat fra DUDS årlige Generalforsamling 24/01-18 ved årsmødet i Odense.  

  • Valg af dirigent.

  Peter Thielsen blev valgt som dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og der foreligger dagorden ifølge vedtægter.

  • Forelæggelse af Formanden Bjørn Skjodbyes årsberetning.

  Der henvises til Word-dokument

  • Information om EFSUMB/WFUMB aktiviter

  Der henvises til dokument under punkt 2.

  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017.

  Regnskabet blev fremlagt af Formanden og godkendt uden anmærkninger

  • Kontingentfastsættelse

  Kontingentet forbliver 450 kr. årligt for alle medlemmer.

  • Valg til bestyrelsen.

  Suppleant Jo Waage ønskede at udtræde af bestyrelsen. Der skal lyde en meget stor tak til JO for indsatsen i DUDS regi.

  Radiograf Karen Brage blev indstillet af bestyrelsen som suppleant. Karen  er PhD studerende, hos OUH, SDU (biomekanik) og UCL (University College Lillebælt, Radiograf-uddannelsen). Karen underviser i ultralyd og deltog i young investigator konkurrencen for Danmark ved Euroson 2017.

  Karen blev valgt uden modkandidat.

  Afgået formand Caroline Ewertsen udtrådte af bestyrelsen efter 6 år. Der skal lyde en meget stor tak til Caroline for en meget stor indsats i DUDS bestyrelse.

  Bestyrelsen indstillede overlæge Peter Thielsen (PT) fra Gastroenheden i Herlev som kommende formand. PT har været medlem i DUDS i 12 år. Har undervist og holdt indlæg i DUDS-regi. PT er speciallæge i medicinsk hepato- og gastroenterologi  (2012) og beskæftiger sig til dagligt med ultralyd primært i form af abdominal ultralyd herunder intervention,  elastografi, kontrast og TRUS. PT sidder desuden i Dansk Gastro- og Hepatologisk arbejdsgruppe for (bedre) implementering af ultralyd i gastro/hepatologi .

  Peter blev valgt uden modkandidat.

  • Valg af revisor og revisorsuppleant.

  Revisor Nikolaj Borg Mogensen blev genvalgt.

  Revisorsuppleant Mette Marklund blev ligeledes genvalgt men vil meget gerne trække sig, hvis andre har lyst til opgaven.

  • DUDS og DRS holdning til indfasningen af ultralyd i almen medicin.

  Formanden fremlagde holdningspapir og der var en god debat om emnet, hvor der var bred enighed om oplægget fra bestyrelsen.  Det endelig holdningspapir er ikke forelagt DSAM endnu.

  Der henvises i øvrigt til vedhæftede holdningspapir udarbejdet af DUDS og DRS.

 1. Der var mange gode inputs til fremtidige tiltag i DUDS. Debatten var præget af at økonomien i DUDS er solid og at man gerne vil fastholde/ øge medlemstallet.

  Der var enig om at giver flere legater til dækning af årsmødegebyr til radiografer og yngre læger. Der blev opfordret til korte motiverede ansøgninger.

  Legatbeløb blev diskuteret i forhold til DUDS stigende formue, og der var enighed om at øge uddelingerne – til ultralyd relevant aktivitet, inden for en økonomisk ramme, der ikke overstiger forrentningen af DUDS formue. Der var enighed om at tilgodese DUDS medlemmer og herunder imødekomme støtte beløb større end de 5000 kr der hidtil har været maksimalt støttebeløb.

  Vejledning og betingelser for Legat ansøgning bør opdateres og uploades på hjemmesiden.

  Bestyrelsen vil påbegynde dette.

  Desuden var der forslag om dækning af registreringsafgift til Euroson for bestyrelsesmedlemmer. Da formanden samtidig er EFSUMB-delegeret er dennes udgifter dækket.

  For at øge medlemstallet af yngre medlemmer blev det anbefalet at der blev gjort en større lobby-indsats blandt yngre radiologer gennem sociale medier. Herunder faglige selskabers hjemmesider og Facebook-grupper.

  Der blev foreslået at man ved udvælgelse til bestyrelsen tager højde for geografi så både region øst og vest er repræsenteret.

  DRS og DUDS generalforsamling ligger samtidig. Der var ønske om at skubbe DRS generalforsamling så man kan deltage i begge.

  24/1-18 Referent  Peter Thielsen

april 17, 2018