LOVE FOR DANSK ULTRALYDDIAGNOSTISK SELSKAB

Vedtaget på stiftende generalforsamling 1. februar 1974 og revideret april 2003, oktober 2006, april 2009, april 2013 og maj 2015.
 • Selskabets navn er Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (The Danish Society of Diagnostic Ultrasound).

 • Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt på det ultralyddiagnostiske område. Selskabet er lægeligt forankret, og formanden for bestyrelsen skal være læge.

 • Selskabet er en kontingentforening og medlemmerne af foreningen hæfter således ikke for foreningens kreditorer, som kan fyldestgøre sig i foreningsformuen.

 • Selskabet er tilsluttet Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, European Federation for Societies of Ultrasound in Medicine and Biology og World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology.

 • Selskabet omfatter følgende medlemmer:
   - ordinære medlemmer
   - æresmedlemmer
   - firmamedlemmer

 • Som ordinært medlem kan optages enhver, der ved sin virksomhed medvirker til selskabets formål. Ordinære lægelige medlemmer er tillige medlemmer af Dansk Medicinsk Selskab. Ordinære medlemmer kan optages efter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

 • Æresmedlemmer kan udpeges og optages efter forslag af en enig bestyrelse. Firmaer kan optages som firmamedlemmer og dermed lade sig repræsentere ved selskabets møder ved medarbejdere, der også kan få lejlighed til demonstration af tekniske nyheder og lignende. Firmaers medarbejdere kan ikke optages som ordinære medlemmer.

 • Hvert medlem råder over én stemme ved generalforsamlinger.

 • Medlemskab gælder for kalenderåret.

 • Selskabet kan - efter forslag fra bestyrelsen - under særlige omstændigheder tilstå ordinære medlemmer kontingentfrihed.
  Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 • Et medlem kan udelukkes af selskabet ved skriftlig hemmelig urafstemning besluttet ved generalforsamling. Til udelukkelse kræves 2/3 majoritet.

 • Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges blandt de ordinære medlemmer ved den ordinære generalforsamling og fungerer fra den følgende 1. juni. Bestyrelsen består af 6 personer: Formanden, næstkommende formand, umiddelbart afgået formand, sekretær, kasserer og medlem uden portefølje. Som observatør ved bestyrelsesmøderne deltager redaktørerne af foreningens blad og hjemmeside. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemning tæller formandens stemme dobbelt. Formanden vælges for en samlet funktionstid af 6 år: To år som næstkommende formand, 2 år som formand, og 2 år som umiddelbart afgået formand. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 8 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst to år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem af den siddende bestyrelse umiddelbart vælges til formand, som ovenfor beskrevet. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant, samt en suppleant til bestyrelsen, som kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Genvalg kan finde sted.

 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne. Medlemmerne skal umiddelbart orienteres om udvalgenes sammensætning og kommissorium.

 • Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Medicinsk Selskab og European Federation of Societies for of Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Repræsentanterne udpeges for en periode på 4 år ad gangen.

 • Der afholdes mindst ét videnskabeligt møde om året.

 • Ordinær generalforsamling afholdes i perioden september til december. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller gennem denne, når mindst 5 ordinære medlemmer forlanger det skriftligt og samtidig angiver forhandlingsemnet.

 • Alle generalforsamlinger skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan foretages skriftligt (pr brev) eller elektronisk. Ved elektroniske indkaldelse skal dagsorden opslås på foreningens hjemmeside samt udsendes til medlemmer (hvis e-mail-adresse er registreret i lægeforeningens medlemsregistreringsdatabase) som e-mail. Medlemmer skal sende forslag til behandling minimum 7 dage før generalforsamlingen.

 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

 • På generalforsamlingen og ved urafstemning har kun ordinære medlemmer stemmeret. I spørgsmål vedrørende Dansk Medicinsk Selskab har kun lægelige medlemmer stemmeret.

 • Afstemningen foretages skriftligt og hemmeligt, hvis blot et af de ordinære medlemmer forlanger det. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er anført i lovene. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • Enkeltspørgsmål kan af bestyrelsen eller af generalforsamlingen henvises til afgørelse ved urafstemning.

 • Ved urafstemning kræves simpelt flertal.

 • Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingentets størrelse for det følgende år
5. Valg af bestyrelsesformand (normalt hvert andet år)
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

 • Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at forslag til lovændringer skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indkaldelse.

 • Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets ordinære medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, skal spørgsmålet sendes til skriftlig urafstemning eller udsættes til en følgende generalforsamling. I begge tilfælde træffes beslutningen ved simpel stemmeflerhed.

 • Selskabets opløsning kan kun vedtages ved skriftlig urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer og kun med mindst 2/3 majoritet for opløsning.