generalforsamling i DUDS, 22-04-2004

25 medlemmer var mødt op til det videnskabelige møde og efterfølgende generalforsamling.
 1. Dirigent: Niels Juul blev valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovformeligt indkaldt.
 1. Beretning : Michael Bachmann Nielsen henviste til tidligere udsendte skriftlige formandsberetning og havde ingen tilføjelser. Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.
 1. Regnskab: Jens Hillingsøe fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
 1. Diskussion: Der vedtages efter diskussion et kollektivt abonnement på Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound for en prøveperiode på et år.
 1. Budget : Jens Hillingsøe forelagde budgettet for 2004 med henvisning til punkt 4 , der dannede baggrund for beslutning for kontingentforhøjelse foreslået af bestyrelsen fra 200 til 300 kr..Budgettet blev vedtaget.
 1. Valg af bestyrelsesformand: Michael Bachmann Nielsen går af efter 6 år i bestyrelsen, de sidste 2 år som formand.    Christian Nolsøe blev valgt til ny formand uden modkandidater.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Hillingsøe, kasserer blev genvalgt. Lars Bolvig vælges som nyt bestyrelsesmedlem, som foreslået .
 1. Valg af revisor og suppleant: Nikolaj Borg Mogensen var foreslået som revisor og Birthe Højlund Bech som revisorsuppleant- de blev valgt uden modkandidater.
 1. Orientering fra EFSUMB: Michael Bachmann Nielsen ,som er DUDS delegerede i EFSUMB og Niels Juul,som er kasserer i EFSUMB orienterer om de næste kongresser i Zagreb, Bologna og Geneve. Også det norske ultralydselskab har vedtaget, at have Ultraschall som kollektivt abonnement.
 1. Orientering fra WFUMB: Ingen indslag.
 1. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer: Vibeke Dabelsteen orienterer om at Roger Manuel, som også er medlem af The World Federation of Sonografers (WFS) er i kontakt med Radiografforeningen og prøver at kontakte alle der er på listen. De planlægger 3 kurser til næste år for ikke-lægeligt personale (sonografer): et på Sjælland et på Fyn og et i Jylland. Vi vil høre nærmere.
 1. EUROSON 2003: Michael Bachmann Nielsen orienterer om en vellykket kongres, som gav 24.000 EU i overskud. Der henvises i øvrigt til tidligere beskrivelse i medlemsbladet.
 1. Forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 1. Eventuelt: Christian Nolsøe takker for valget og for tidligere formand Michael Bachmann Nielsens store indsats.

                        Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden.

Referent: Vibeke Dabelsteen

juli 11, 2004