referat af ekstraordinær Generalforsamling 2006

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i tilslutning til DUDS Efterårsmøde oktober 2006, Århus:

1/ Velkomst.

– DUDS formand, Christian Nolsøe (CN), byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og takker for et fint og velplanlagt efterårsmøde.

2/ Valg af dirigent.

 • Nikolaj Borg Mortensen (NBM) valgt.

3/ Valg af referent

 • Mette Marklund (MM) valgt.

NBM oplyser at generalforsamlingen er rettidigt varslet og redegør for formålet med den ekstraordinære generalforsamling: På DUDS Årsmøde, april 2006, København, blev nedenstående ændringsforslag vedrørende bestyrelsesarbejdet foreslået med henblik på at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den faktiske situation og for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Da ikke tilstrækkeligt mange medlemmer var mødt op til forårets generalforsamling, kunne ændringsforslaget ikke vedtages formelt, og bringes derfor til ekstraordinær generalforsamling.

 • 6: Nuværende ordlyd:
  “Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges blandt de ordinære medlemmer ved den ordinære generalforsamling og de fungerer fra den følgende 1. juni. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, der samtidig er redaktør, en kasserer, og yderligere et medlem, som alle vælges hver for sig ved simpel majoritet. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst to år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, umiddelbart vælges som formand for 2 år. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.”
   
 • 6: Ændringsforslag:
  “Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges blandt de ordinære medlemmer ved den ordinære generalforsamling og fungerer fra den følgende 1. juni. Bestyrelsen består af 6 personer: Formanden, næstkommende formand, umiddelbart afgået formand, sekretær, kasserer og medlem uden portefølje. Som observatør ved bestyrelsesmøderne deltager redaktørerne af foreningens blad og hjemmeside. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemning tæller formandens stemme dobbelt. Formanden vælges for en samlet funktionstid af 6 år: To år som næstkommende formand, 2 år som formand, og 2 år
  som umiddelbart afgået formand. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst to år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem af den siddende bestyrelse umiddelbart vælges til formand, som ovenfor beskrevet. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant, samt en suppleant til bestyrelsen, som kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Genvalg kan finde sted.”

Der diskuteres i forsamlingen, om den udvidede funktionstid fra 4 til 6 år kan medføre en større risiko for at folk trækker sig i utide og hvordan man løser eventuelle problemer hvis en næstkommende formand trækker sig fra hvervet. CN og Ulrich Fredberg (UF) slår fast at bestyrelsen til enhver tid har retten til at ændre konstitution hvis det uventede skulle ske. NBM minder om, at det fortsat skal være muligt at vælge en formand direkte ved generalforsamlingen i tilfælde af force majeure.

4/ Afstemning om vedtægtsændringen:

            -§ 6-ændringen enstemmigt vedtaget med 10 for og 0 imod.

Ændringen effektueres ved DUDS Årsmøde 2007, København, hvor der i hht. den nye ordlyd skal vælges en næstkommende formand plus en suppleant til bestyrelsen. Da DUDS nuværende formand, CN, til foråret har en resterende funktionstid på 1 år, bliver den nye næstkommende formand valgt med en samlet funktionstid på 5 år (1 år som næstkommende formand, 2 år som formand og 2 år som umiddelbart afgået formand).

5/ Afslutning.

 • NBM lukker den ekstraordinære generalforsamling og takker for god ro og orden.

Mette Marklund

oktober 15, 2006