generalforsamling i DUDS, 17-04-2008

Referat af generalforsamlingen
Nordatlantens Brygge, København d 17.4.2008:
 1. Valg af dirigent og referent. Bjørn Skjoldbye blev valgt som dirigent. Ulrich Fredberg blev valgt som referent.
 1. Formandens beretning. Formand Christian Nolsøe redegjorde for bestyrelsens gennemgang og revision af medlemslisten i samarbejde med DADL. Antallet af medlemmer er pt. 564. Ultraschall bliver først tilsendt, når man har betalt kontingent, mens DUDS-bladet bliver tilsendt umiddelbart efter tilmeldingen. DUDS’s hjemmeside har fået ny webmaster i 2007 (Kristoffer Lindskov Hansen) og DUDS-bladet har fået ny redaktør i 2008 (Mette Charlotte Marklund) efter Michael Bachmann Nielsen efter flere års kreativ og ihærdig tjeneste har trukket sig fra begge poster. Formanden takkede Michael Bachmann Nielsen for den store indsats gennem årerne. Michael Bachmann Nielsen er til gengæld blevet formand for Publication Comittee samt editor for EFSUMB Newsletter og er tillige editor for Ultraschall. Aktiviteter i CADUCEUS regi blev gennemgået. Lars Bolvig bliver ny formand, når aktuelle formand afgår.
 1. Forelæggelse af revideret regnskab. Torben Lorentzen gennemgik regnskabet, der viste er et mindre underskud på kr. 14.000. Der er i 2008 udsigter til stigende kontingentindtægter og faldende udgifter til Ultraschall. Formuen er reduceret med kr. 36.000 hovedsageligt pga. et realiseret kurstab på obligations-investeringsbeviserne samt et ikke realiseret kurstab på aktie-investeringsbeviserne. Regnskabet blev godkendt.
 1. Budget 2008. Torben Lorentzen fremlagde et budget i balance. Budgettet blev vedtaget
 1. Kontingentfastsættelse. Kontingent blev uændret kr. 400 pr år.
 1. Valg af næstkommende bestyrelsesformand i henhold til § 6 i DUDS’ vedtægter. Torben Lorentzen blev valgt som ”næstkommende formand”.
 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Charlotte Strandberg blev valgt.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nikolaj Borg Mogensen blev genvalgt til revisor og Mette Charlotte Marklund blev valgt som revisorsuppleant.
 1. Orientering fra kursusudvalget. Formand for kursusudvalget Bjørn Skjoldbye redegjorde for udvalgets arbejde samt redegjorde for mulige fremtidige kurser. Det nye uddannelsesudvalg består af Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen og Christian Nolsøe.
 1. Orientering fra EFSUMB. Michael Bachmann Nielsen redegjorde for aktiviteter i EFSUMB. I 2010 skal Danmark, efter planen, igen være vært for Euroson. Christian Nolsøe er blevet valgt til President Elect for EFSUMB.
 1. Orientering fra WFUMB. Søren Hancke (Publication Comittee chairmann) svarede på spørgsmål om WFUMB (der er sammenslutningen af de 6 federationer fra Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Australien og Afrika). Næste kongres er i Wien i 2011 og Latinamerika i 2013. Der er 52.000 medlemmer. Formålet er bl.a. at fremme samarbejde, forskning og metodeudvikling samt at medvirke til dannelsen af nationale selskaber.
 1. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer. Karl Erik Stovgaard redegjorde for ”aktiviteterne” i Danske Sonografer, idet der dog ikke har været aktiviteter i sammenslutningen i det forgangne år, og der heller ikke umiddelbart er fastlagte, planlagte møder.
 1. Indkomne Ingen indkomne forslag.
 1. Forsamlingen takkede Christian Nolsøe for formandskabet gennem 4 år.
 1. Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Ref UF

april 17, 2008