Generalforsamling i DUDS, 20-04-2015

DUDS GENERALFORSAMLING Mandag den 20.04.2015 kl 16.30
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København N

Referat: Hanne Sønder Grossjohann.
1. Valg af dirigent, Torben Lorentzen blev valgt. Generalforsamlingen er varslet rettidigt og er derfor beslutningsdygtig.
2. Forelæggelse af formandens beretning ved Caroline Ewertsen. Der er uddelt 8 rejselegater i år, hvilket har resulteret i 4 rejseberetninger til bladet. Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 ved kasserer Hanne Sønder Grossjohann. Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr. årligt), firmakontingentet ligeledes uændret. Godkendt.
5. Forslag til ændring af vedtægter: Bestyrelsen foreslog ved sidste års generalforsamling en ændring i § 9 således at den ordinære generalforsamling afholdes i perioden januar – april i stedet for marts -april. Forslaget blev nu endeligt vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen
a. Hanne Sønder Grossjohann fratræder som kasserer og Helle Vibeke Hansen fratræder som bestyrelsesmedlem. Mikkel Seidelin Dam vælges ind i bestyrelsen og overtager kassererposten og Malene Roland V. Pedersen vælges ind i bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem. Suppleantposten har været vacant et år. Jo Waage vælges til denne post.
b. Thomas F. Bendtsen er på genvalg som sekretær og genvælges.
Godkendt
7.    Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nicolaj Borg Mogensen
og Mette Charlotte Marklund. Godkendt.
8.    Eventuelt
a.    Spørgsmål rejst vedr. tildeling af æresmedlemskab. Det diskuteres hvilke kriterier en person skal opfylde for at komme i betragtning til et æresmedlemskab af DUDS. Man enes om, at personer, som har gjort en ekstraordinær indsats for dansk ultralyd kan komme i betragtning. En ekstraordinær indsats kan f.eks være set i et tidsperspektiv eller f.eks som gerninger, der har betydet noget for dansk ultralyd på den internationale scene.
b.    EUROSON 2015 nov. Athen. Euroson lecture afholdes i år af Torben Lorentzen, HHH lecture afholdes af Lars Bolvig (på forespørgsel fra DUDS bestyrelse) og Rune Wilkens indstilles af bestyrelsen til at stille op til Young Investigator Award.
c.    EFSUMB komiteer. Caroline er i Publication Commitee. Hun er bl.a med i en international gruppe, som er i gang med at opstarte et nyt on-line tidsskrift under Thieme gruppen. Det hedder Ultrasound international open (UIO). Torben er DUDS delegeret i EFSUMB.
d.    Bjørn Skjoldbye foreslog en aktiv, og gerne synlig DUDS deltagelse, når anvendelsen af ultralydskanning diskuteres lægefagligt, offentligt eller tilsidesættes med UL-screening for aorta aneurisme som eksempel. Bjørn fremførte i sit indlæg at det har været tilsidesat siden 2009 -trods velunderbygget evidens mht værdien af at screene alle mænd over 65 år, hvilket er indført i Sverige og England.  I den efterfølgende diskussion blev det besluttet at kontakte Dansk Karkirurgisk Selskab vedr. status for UL- screening for AAA i Danmark og ikke mindst høre selskabets aktuelle holdning.

april 20, 2015