generalforsamling i DUDS, 27-04-2010

DUDS GENERALFORSAMLING

den 27.april 2010
Auditorium 1, Århus sygehus, THG
Referat
1. Valg af dirigent
Michael Trier blev valgt

2. Forelæggelse af formandens beretning (lægges på hjemmesiden), Lars Bolvig
Taget til efterretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, Torben Lorentzen
Godkendt, det bemærkes at regnskabet er godkendt af revisor Nikolai Borg Mogensen

4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret
Godkendt

5. Valg til bestyrelsen
1/ Lars Bolvig går af som formand og fortsætter 1.juni.2010 som afgående formand. Torben Lorentzen tiltræder 1. juni 2010 som ny formand i henhold til vedtægterne  2/ Christian Nolsøe går af som afgående formand og kan ikke genvælges
3/ Michel Court Payen foreslås af bestyrelsen valgt som ny kommende formand
4/ Charlotte Strandberg er på valg efter 2 år. Charlotte er villig til genvalg  Godkendt

6. Ændring i DUDS-lovene (anden behandling/fremstilling), se www.duds.dk for nærmere detaljer (Referat fra DUDS Generalforsamling afholdt 16.04.2009)
Godkendt

7. EFSUMB, Christian Nolsøe
Christian Nolsøe orienterede

8. WFUMB, Søren Hancke
Søren Hancke ikke tilstede

9. Danske Sonografer, Kalle
Kalle orienterede

10. Eventuelt
Der var ikke indkommet punkter til eventuelt

Referen:; Torben Lorentzen

april 27, 2010